Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda för att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller risk för människors hälsa eller egendom. Det är med andra ord produkter som är speciellt avsedda att påverka levande organismer.

Avsikten med bekämpningsmedel är självklart att det endast ska drabba till exempel ogräs, eller skadeinsekter. Men i själva verket är det bara en liten del av medlet som når ogräset och det mesta hamnar på marken eller förs bort med vinden. Därför hittar vi ofta rester av bekämpningsmedel i våra vattendrag. Detta orsakar störningar i naturen. Även om halterna är så låga att fisken och växterna inte dör så påverkas till exempel fruktsamheten vilket på sikt kan få stora konsekvenser för djur- och växtlivet.

Krav på tillstånd eller anmälan

Regeringen har beslutat om en ny förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425), som trädde i kraft den 15 juli 2014.

Enligt förordningen krävs det tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel inom följande områden:

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.  

Anmälningsplikt gäller för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat,
 • på banvallar,
 • inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Skriftlig ansökan om tillstånd eller anmälan ska lämnas till samhällsplaneringskontoret i god tid före bekämpningen utförs. Aktuella blanketter hittar du i vårt blankettlager

För att få tillåtelse att sprida bekämpningsmedel ska medlet vara godkänt av Kemikalieinspektionen. Som verksamhetsutövare är det viktigt att regelbundet kontrollera att ens bekämpningsmedel fortfarande är godkända i Bekämpningsmedelsregistret.

Lagar och föreskrifter

Se förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, Naturvårdsverkets föreskrift om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2, med ändring i NFS 2016:5) och Naturvårdsverkets föreskrift om biocidprodukter (NFS 2015:3), samt tillhörande vägledningar. I föreskrifterna framgår bland annat vilka skyddsavstånd till omgivningen som gäller vid spridningen. Även på jordbruksverkets hemsida finns mycket information om användning av kemiska bekämpningsmedel.

Släpp in naturen är en guide till en trädgård fri från kemiska bekämpningsmedel och framtagen genom ett samarbete mellan miljöförvaltningarna i Jönköpings län. 

Vill du ha mer information om bekämpningsmedel och vilka regler som gäller kan du vända dig till samhällsplaneringskontoret, tel. 0380-51 80 00 (växel).