Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Företagare / Miljö och återvinning / Kemikalier och kemiska produkter

Kemikalier och kemiska produkter

Kemikalier är kemiska ämnen eller produkter. Kemikalier kan finnas i flytande och fast form, eller som gas. Ett stort antal olika kemiska produkter används idag både av hushållen och av industrin.Vissa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. Vissa ämnen anses så farliga för människa och miljö att man beslutat att de skall avvecklas helt från allt användande.
Om kemikalier inte hanteras på ett säkert sätt riskerar de att skada såväl människor som miljö. Det är viktigt att vi hjälps åt och hanterar kemikalier på ett bra sätt.

Säkerhetsdatablad
Säkerhetsdatabladen ska ge dig information om produktens miljö- och hälsofarliga egenskaper, hur den ska hanteras och lagras, åtgärder vid spill eller olycka samt hur avfallet ska tas om hand. Bladen ska vara lättlästa samt vara skrivna på svenska för produkter som släpps ut på den svenska marknaden. Din leverantör är skyldig att lämna ett säkerhetsdatablad till dig! Med ordentlig kunskap om produkterna kan man lättare jämföra dem och välja den som är mest skonsam mot omgivningen.

Produktvalsprincipen
I miljöbalken finns hänsynsregler för hantering av kemikalier. De viktigaste är produktvalsprincipen, försiktighetsprincipen och kunskapskravet. När det är möjligt ska kemiska produkter ersättas med mindre farliga produkter. Du som användare av produkter ska fortlöpande ta ställning till vilka kemikalier som är minst farliga för människor och miljön. Använd inte farligare kemikalier än vad som behövs för uppgiften. För att uppnå detta krävs bland annat goda kunskaper och korrekt märkta säkerhetsdatablad!

Förvaring av kemikalier
Vid förvaring av kemikalier finns alltid risk för spill och olyckshändelser. Är mängderna stora kan miljöeffekterna och kostnaderna för sanering bli betydande. Det kan därför finnas behov att vidta skyddsåtgärder för att undvika att kemikalier når omgivande mark och vattendrag.
Utomhus ska kemikalier förvaras på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för att ett läckage når dag och grundvatten, recipient eller genomsläpplig mark. Finns sådan risk, så skall lagringsplatsen vallas in. Materialet som väljs skall vara vattentätt och beständigt mot det som förvaras i det invallade utrymmet. Invallningen skall rymma det största kärlets volym plus 10% av övriga kärls volymer, dock minst 50% av sammanlagd volym.
Inomhus skall kemikalier förvaras så att det inte finns risk för utsläpp till golvavlopp. Om det finns golvavlopp eller otätheter i golv och väggar, ska kemikalierna vallas in enligt ovan. Alternativt kan avloppsbrunnar sättas igen eller förses med lock eller krage. Otätheter i väggar och golv ska tätas. Andra skyddsåtgärder som kan vidtas är spillplåtar, påkörningsskydd, tillgång till absorbtionsmedel. Det är alltid den som ansvarar för lagringen som skall se till att tillräckligt skydd vidtagits! Det är den som förorenar som får betala kostnaden för sanering!