Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten.

Rapportering till Samhällsplaneringsnämnden
Om den totala köldmediemängden för hela anläggningen överstiger 10 kilogram ska du varje år rapportera in genomförda läckagekontroller till samhällsplaneringsnämnden. Senast den 31 mars varje år ska du rapportera in de kontrollrapporter som du låtit genomföra under kalenderåret innan. Obs! Aggregat/utrustning under 3 kilogram räknas inte med.

Avgift enligt gällande taxa
Samhällsplaneringsnämnden granskar kontrollrapporterna för att se att endast tillåtna köldmedier används, att kontrollerna utförs inom rätt intervall och att anläggningarna är i bra skick. För granskningen av kontrollrapporten tas en avgift ut enligt den taxa som gäller.

Miljösanktionsavgift
Om du inte gör installationskontroll, inte uppfyller kraven på journalföring eller inte informerar innan en anläggning tas i bruk är samhällsplaneringsnämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.

Lagstiftningen som främst reglerar köldmedier är EU:s förordning om köldmediekontroll (517/2014) och den svenska förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846). Miljösanktionsavgifter finns reglerade i förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259). Mer om lagstiftningen finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Utrustning tas ur bruk
Samhällsplaneringsnämnden ska meddelas om aggregat eller anläggning med mer än 10 kilo köldmedium tas ur bruk.

Installation av ny utrustning
Sedan 2008 gäller att operatören ska meddela miljöförvaltningen i respektive kommun före installation av utrustning (aggregat), som innehåller 10 kilo köldmedium eller mer.

Användningsförbud av HCFC
Förbud mot att använda HCFC (t.ex. R22, R401 och R402) trädde i kraft den 1 januari 2015. Förbudet omfattar utrustning för kylning, luftkonditionering och värmepumpar för yrkesbruk med fyllnadsmängd på tre kilo eller mer.  Förbudet riktar sig endast mot yrkesmässigt bruk och inte mot privat bruk. Det är sedan år 2002 förbjudet att fylla på HCFC i befintliga anläggningar.

Återkommande läckagekontroll
Användaren måste säkerställa att köldmedieaggregat är i bra skick och att detta regelbundet kontrolleras.

Läckagekontrollerna har ändrats från att vara baserade på kg till att baseras på CO2e (koldioxidekvivalenter). Det vill säga gränserna 3, 30, 300 kg ersätts av 5, 50, 500 ton CO2e där 5 ton medför läcksökning minst var 12:e månad, 50 ton minst var 6:e månad och 500 ton minst var 3:e månad.

Kontrollerna ska utföras av ett godkänt (ackrediterat) kontrollorgan, som utfärdar en kontrollrapport. Du kan få information om vilka kylentreprenörer som är godkända från SWEDAC.

Ny f-gasförordning 1 januari 2015
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har skapat en hemsida där information om de nya reglerna finns samlad. Besök hemsidan Allt om fgas för att läsa mer.