Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Företagare / Miljö och återvinning / Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för negativ påverkan på människors hälsa eller miljö.

Enligt miljöbalken 9 kap 1 § räknas följande som miljöfarlig verksamhet:

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområde eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke joniserande strålning eller annat liknande.

I Miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår om det krävs tillstånd eller anmälan. Det krävs tillstånd för att anlägga, bedriva och i vissa fall ändra miljöfarlig verksamhet med beteckningen A eller B. Tillstånd ges av länsstyrelsen eller miljödomstolen. För verksamheter med beteckningen C krävs det en anmälan, dessa verksamheter ska anmälas till samhällsplaneringsnämnden. Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är billackerare, motorbanor, bensinstationer. Blankett för anmälan kan hämtas här:

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat. Detta gäller även om verksamheten flyttas.Byter bolaget ägare så skall du också anmäla detta till oss. Detta för att vi skall ha rätt uppgifter i vårt arkiv. Blankett för detta hämtas här:

Företag som inte anmäler sin verksamhet enligt vad som anges ovan kommer att debiteras en miljösanktionsavgift på 3 000 kr, enligt förordningen om miljö-sanktionsavgifter (2012:259) . Denna avgift beslutas av tillsynsmyndigheten och tillfaller staten. Avgiften tas alltid ut om det inte är uppenbart oskäligt.

Blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet hittar du i vårt blankettlager.