Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Företagare / Starta eget / Starta livsmedelsföretag

Starta livsmedelsföretag

Planerar du att starta eller överta en restaurang, ett café eller annan typ av servering? Då finns det en del du behöver känna till.

"Tillstånd" för livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverksamhet omfattar hantering, beredning och bearbetning av livsmedel, till exempel i restauranger, gatukök, pizzerior, livsmedelsbutiker, kiosker, livsmedelsindustrier och vattenverk. Livsmedelsverksamhet omfattar även försäljning av förpackade livsmedel, grossistverksamhet, import och livsmedelsföretags huvudkontor. Dessa verksamheter kallas i livsmedelslagen för livsmedelsföretag och den som sysslar med detta kallas för livsmedelsföretagare, oavsett om det är ett företag, en enskild person, en ideell organisation, ett statligt verk, en kommunal förvaltning eller annan organisationsform som driver verksamheten.

Registrering

För att starta ett livsmedelsföretag ska du göra en anmälan om registrering. Du får starta verksamheten när du fått beslut på att livsmedelsföretaget registrerats. Har du inte fått ett beslut på registrering får du ändå starta verksamheten två veckor efter att en komplett anmälan om registrering kommit till miljö- och byggkontoret i Nässjö. Givetvis måste du ha kännedom om, och följa, de regler som gäller för livsmedelshantering i din verksamhet!

Det tidigare kravet på ett godkännande (tillstånd) innan verksamheten startar har upphävts av Livsmedelsverket fr.o.m. den 1 december 2009. Reglerna för hantering av livsmedel, som styrs av EG-förordningar, livsmedelslagen m.m., har inte ändrats! Och livsmedelsföretagaren har som tidigare ansvaret för att alla relevanta regler följs. Den nya bestämmelsen om registrering istället för godkännande innebär att miljö- och byggkontoret i Nässjös kontroll av att reglerna för livsmedelshantering uppfylls kommer att ske efter att livsmedelsverksamheten startat, istället för i förväg.

Livsmedelskontroll

Livsmedelsinspektörerna kontrollerar regelbundet livsmedelsföretag. Då kontrolleras exempelvis hygienen och rutinerna i restaurangköken. I livsmedelsaffärer kontrolleras t.ex. att kylar och frysar håller rätt temperatur, att bakteriehalten i exempelvis köttfärs inte är för hög. Man kontrollerar också att det inte säljs livsmedel med förbjudna tillsatser, att innehållsdeklarationer är korrekta. Att det finns ett fungerande system för egenkontroll och att lokalen uppfyller gällande krav och kontrolleras också.

Egenkontroll

Egenkontroll betyder att du som livsmedelsföretagare enligt lag är skyldig att ha väl fungerade rutiner för din verksamhet samt kunskap om den lagstiftning som du berörs av. Det betyder att du bland annat ska kunna redovisa rutiner för hygien, rengöring av utrustning och utbildning. Även driftkontroll, förteckning över kemikalier och hantering av farligt avfall berörs av egenkontroll.

Avgifter

Enligt gällande lagstiftning ska kommunen ta ut avgift för kontroll och registrering. Avgifterna storlek står i en taxa som beslutats kommunfullmäktige. Det finns två typer av avgift. Dels en avgift för registrering av ny livsmedelsverksamhet och verksamhet med ny ägare. Dels en årlig kontrollavgift, vars storlek beror på livsmedelshanteringens storlek och dess risker.

Om verksamheten ändras eller upphör

Om du ändrar inriktning på din livsmedelsverksamhet, utökar, säljer eller upphör med den ska du meddela samhällsplaneringskontoret.