Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Elevhälsan i Nässjö

Sommarlandskap, ett barn cyklar mellan åker och skog.

Inom elevhälsan finns många olika kompetenser representerade, exempelvis specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, psykologer och skolläkaren.

Elevhälsan är organiserad i så kallade lokala stödteam. Dessutom finns en gemensam stödfunktion i kommunen, som har som uppdrag att stötta skolorna i det specialpedagogiska arbetet.

Behöver du komma i kontakt med skolpsykolog, skolläkare/skolsköterska, kurator eller specialpedagog så når du dem via medborgarkontoret,tfn 0380-51 80 00.

Konsultation och handledning

Vi arbetar mot personalen i skolan med konsultativa samtal eller handledning kring bemötandet av barn. I ett tidigt skede kan vi exempelvis kartlägga en elevs problem med beteende, koncentration eller relationer, med målet att göra problemen hanterbara för pedagogen.
Läs mer om hur psykologerna på elevhälsan jobbar!

Bedömning och utredning

Vi arbetar med bedömning och utredning av barns inlärningssvårigheter och utveckling. Utredningar görs dock bara när vi misstänker att ett barn behöver en annan skolform, t ex särskola.

Psykosocial elevhälsa

Nässjö kommun har en särskild samlingssida med information för barn- och ungdomar med psykisk ohälsa.

Medicinsk elevhälsa

Medicinsk elevhälsa kallades tidigare för skolhälsovård och dess fokus är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Inom ramen för den medicinska elevhälsan erbjuds varje elev tre hälsobesök i grundskolan och ytterligare ett i gymnasieskolan.

Syftet är att:

  • ge elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor
  • följa elevers tillväxt och utveckling
  • ge vaccinationer
  • bistå elever och föräldrar som har behov av extra stöd
  • medverka i utredningar kring enskilda elever
  • erbjuda en säker och god arbetsmiljö för eleverna
  • visa på hälsoaspekter i det pedagogiska arbetet

Den medicinska elevhälsan är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt.

Skolsköterskan och skolläkaren kan hjälpa till med enklare sjukvård. I mer komplicerade frågor får eleven vända sig till sin vårdcentral.

Kontakta elevhälsan!