Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Alternativ inom förskolan

För barn i åldern 1 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 finns följande verksamhet inom förskola och fritidshem:

två barn som springer på en gräsplan.

Förskola

Våra förskolor är till för barn i åldern 1 – 5 år vars föräldrar arbetar eller studerar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande blir en helhet.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan bedrivs antingen i kommunal regi eller som fristående förskolor med kommunala bidrag. Kommunen har tillsyn över de fristående förskolorna. Några av de fristående förskolorna i kommunen drivs med kristen profil och en förskola med en allmän inriktning.

 

Liten flicka tittar genom ett stort förstoringsglas.

Allmän förskola

Alla barn kan få plats i förskola från höstterminen det år de fyller tre år. Det är obligatoriskt för kommunen att erbjuda plats i den allmänna förskolan, men frivilligt för barnen att delta. Innehållet i verksamheten ska präglas av förskolans pedagogik och är inte någon ny skolform.

 

Bild

Förskoleklass

Alla barn som är bosatta i Sverige erbjuds förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. Barn får tas emot tidigare. Förskoleklassen bedrivs under ett läsår som består av en hösttermin och en vårtermin och följer grundskolans läsårstider.

Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja alltidiga kontakter och social gemenskap.

 

En vuxen och ett barn på en gräsmatta, ler mot varandra.

Fritidshem

Fritidshemmens verksamhet vänder sig till elever i åldrarna 6 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Eleverna är på fritidshemmet den del av dagen då hon eller han inte går i förskoleklass eller i skolan samt under loven.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

 
Korttidstillsyn

Elever med funktionshinder enligt LSS, kan få korttidstillsyn från och med höstterminen det år eleven fyller 13 år. Särskilt beslut krävs.

 
Skollovsplats

Elever i åldern 6 år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år kan få skollovsplats på fritidshem i mån av plats.

 

Flicka bygger med klossar.

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet betyder pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem till exempel familjedaghem, öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet samt omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte är tillgänligt.

I Nässjö kommun finns följande pedagogiska verksamheter:

Förskola/fritidshem under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger
Nattförskola och omsorg på ”obekväm tid” finns i begränsad omfattning för barn/elever som behöver tillsyn när deras vårdnadshavare arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger.
Verksamheten finns på Espingsgatan 28, Nässjö, i samma lokaler som förskolan Tuvan. Plats söks på samma sätt som till en vanlig förskola/fritidshem och avgiften debiteras på samma sätt.

 

Öppen förskola
Den öppna förskolan erbjuder barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnet medföljande vuxna, samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social gemenskap. Öppen förskola är ett komplement till förskola och pedagogisk omsorg.

Öppen verksamhet drivs med delvis kommunala medel, på följande ställen i Nässjö kommun:

 

Familjedaghem
För närvarande finns inte familjedaghem i Nässjö kommun, då efterfrågan är låg.
Om du önskar familjedaghem för ditt barn, kontakta verksamhetschef Helena Petersson tel. 0380-51 84 57 eller förskolechefen i ditt område.