Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

FN:s barnkonvention

Tre barn, det främsta i fokus, ser in i kameran.

 
Barnkonventionen accepterades av FN för snart 20 år sedan, i november 1989. Tanken med konventionen är att skapa ett samhälle som i alla sammanhang respekterar barnen. Den ska också stärka barnens roll i familjen och i samhället i stort.

I och med barnkonventionen har nästan alla världens länder sagt att de ska sträva åt samma mål. De länder som skrivit under konventionen måste se till att alla i landet följer de regler som finns.

Läs mer om Nässjö kommuns strategi för tillämpning av barnkonventionen: 

(pdf-fil, öppnas i nytt fönster) 

Till grund för en del av vår skollag:

Barnkonventionen består av 54 så kallade artiklar. De artiklar som skollagens 14:e kapitel framför allt grundar sig på är:

Artikel 2:
Alla barn har lika värde och lika rättigheter. Inget barn ska diskrimineras. Det innebär bland annat att barn inte får diskrimineras på grund av exempelvis härkomst, funktionsnedsättning eller religion. Vidare får inte barn diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra barn.

Artikel 3:
Barnets bästa ska komma i främsta rummet, i alla situationer där åtgärderna på något sätt påverkar barn. Det gäller till exempel barnets utbildning, välfärd och hälsa.

Artikel 6:
Handlar om att skapa en miljö för barnet som ger bästa tänkbara möjligheter till överlevnad och utveckling.

Artikel 12:
Handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som gäller barnet.

Artikel 19:
Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, utnyttjande och vanvård när de är i föräldrarnas, andra vårdnadshavares eller annan persons vård. Samhället ska ha olika sociala program för att ge barnet och den som har hand om barnet stöd, liksom på andra sätt arbeta förebyggande.

Artikel 28:
Alla länder som skrivit under barnkonventionen ska göra så det är ordning i skolan, utan att kränka barn och elevers värdighet.

Källa: Mänskliga rättigheter för barn – ett informationsmaterial om FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. (Förlagshuset Gothia, år 2000)

Läs också mer på Barnombudsmannens webbplats.