Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Behandling av personuppgifter för E-tjänster gällande barn- och utbildningsnämndens verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden i Nässjö kommun behandlar personuppgifter i olika datasystem för att kunna erbjuda en god och tillförlitlig service till alla berörda.
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att dessa personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. (1)

Gemensamt begrepp är E-tjänst som berör verksamheterna förskola, grundskola, gymnasium samt grund- och gymnasiesärskola. Alla grunduppgifter hämtas från Skatteverket och matas in i Extens som i sin tur bearbetar och styr viss aktivitet i andra system exempelvis Dexter, Itslearning och NovaSchem.

Dexter används inom förskola, grundskola, gymnasium samt grund- och gymnasiesärskola. I programmet sammanställs uppgifter som vårdnadshavare, elever och personal lämnat med uppgifter ur barn- och utbildningsnämndens verksamhetssystem. Detta för att skapa en effektiv administration och på bästa sätt erbjuda självservice och interaktivitet i kommunikationerna mellan hem och skola.

I Dexter, Itslearning och NovaSchem finns samlad information om verksamhetens klass- och grupper samt scheman. Information finns om elevens individuella utvecklingsplan med skriftliga omdömen, nationella prov, betyg och frånvaro. Skolhälsovården har ett särskilt program för sin verksamhet som endast administreras av Elevhälsan.

Personuppgifterna kan dessutom komma att användas för intern kontroll och kvalitetssäkring samt i kontakter med andra myndigheter, t.ex. SCB och Skatteverket.
Personuppgifterna sparas så länge behandling är aktuell och gallras därefter. (2)

Information och rättelse enligt personuppgiftslagen § 26 och 28

Den registrerade har rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas hos barn- och utbildningsnämnden.
Detta sker genom en skriftlig begäran om registerutdrag. Denna begäran skall vara ställd till barn- och utbildningsnämnden (3) och vara undertecknad av sökanden.
Den registrerade har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller tas bort.

_____________________________________________________
(1)  Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandlingen av personuppgifter regleras i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
(2)  Gallringsregler för nämndens allmänna handlingar finns i barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan  
(3)  Nässjö Kommun, Barn- och utbildningsnämnden, 571 80  Nässjö

Läs mer om personuppgiftslagen