Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Projektmodell

Projektet Framtidens skola 1-19 år genomförs med hjälp av en modell som förenar tre huvudlinjer. 

1. Forskningsbaserad kunskaps- och metodutveckling

  • Sex pedagogiska grupper arbetar förvaltningsövergripande och tar stöd i forskning för sitt arbetssätt. Det blir en grupp för förskolan, en grupp för F-6, en för 7-9, en för gymnasiet samt en för elevhälsan och en grupp för särskolan.
  • Arbetsgrupperna består av verksamhetschefer, utbildningsledare, förskolechefer och rektorer i respektive område.
  • Alla förskolor, fritidshem och skolor är delaktiga oavsett om det enligt utredningen ”Framtidens grundskola i Nässjö kommun” finns ett förändringsuppdrag eller inte.
  • Syftet med grupper är att skolan ska präglas av den pedagogik som vilar på forskning kring lärande.
  • Resurserna ska fördelas så att varje elev får det stöd och den utmaning att gå vidare som varje elev har rätt till. Alla elever ska ha samma förutsättningar till goda kunskapsresultat, valmöjligheter och möjligheter att utveckla sina sociala färdigheter.

 2. Förändringsuppdrag - projekt

  • Varje chef (förskolechef eller rektor) som har ett projekt att genomföra utifrån utredningen ”Framtidens grundskola i Nässjö kommun” kommer i dessa projekt att infärgas av det arbete som görs i de övergripande pedagogiska grupperna genom att hon/han deltar i den övergripande gruppen parallellt som hon/han leder sin projektgrupp.
  • Varje projekt bemannas med personalrepresentanter från den aktuella enheten och med facklig representation. Varje projekt har en referensgrupp med all personal inom området, lokal samverkansgrupp, föräldraråd och elevråd.
  • Projektaktiviteterna ska vara tidsatta och synkroniseras med tekniska serviceförvaltningens byggplanering. Risk- och konsekvensanalyser ska göras för varje projekt. Avrapportering sker fortlöpande till närmsta chef.
  • Totalt handlar det om ett trettiotal förändringsuppdrag/projekt som genomförs successivt 2013-2017.

3. En lärande organisation

  • Den övergripande projektgruppen (barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp) som är sammanhållande för hela arbetet fokuserar på förskolan och skolan som en lärande organisation. Det handlar om att utveckla lärarrollen direkt i klassrummet, att arbeta med pedagogik, didaktik och varierande arbetsformer så att varje elev får det stöd och stimulans som denne har rätt till.