Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Assjön med Bordsjöbäcken

Assjön i kommunens nordöstra del (öster om Flisby) med Bordsjöbäcken utgör tillsammans en garanti för det sjölevande öringsbeståndet i Västra Lägren. Områdets totalarea är 1334 hektar. Assjön har en hög vattenkvalité vilket är av limnologiskt intresse. I sjön finns ett för sjötypen rikligt fågelliv. I Bordsjöbäcken finns ett reproducerande bestånd av den sällsynta flodpärlmusslan och en i övrigt skyddsvärd bottenfauna. Vattensystemet är opåverkat av försurningen och är härigenom en viktig referens.

Assjön är både ett riksintresse för naturvård och ett Natura 2000-område. Assjön har i Länsstyrelsens vattenvårdsprogram bedömts ha naturvärdesklass II - högt naturvärde.