Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Bredestad - Knutstorp

Bredestad - Knutstorp har en totalarea på 2076 hektar. Bredestad - Knutstorpsområdet har en mängd spår från isavsmältningen vilket gör området unikt i Sverige. Inom området finns randdelta, kamterrass, en mäktig ås med tvärsåskomplex, sidomoräner, tappningsravin, lateralkontakt, skvalrännor och terminala rännor. Området har därmed stor betydelse som studielokal i kvartärgeologi och för allmän förståelse av isavsmältningens processer.

I området ingår ängs- och hagmarksobjekten Knutstorp och Sunneränga m.fl. med öppen äng och naturbetesmarker i form av betad skog, ekhage, öppen hagmark, annan träd- och buskbärande hage, annan öppen utmark och björkhage. Flera hotade arter finns inom området.
Sunneränga och Knutstorp ingår i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet och i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Delar av området, Knutstorp, är avsatt som naturvårdsområde 1984 och delar av Knutstorp är också ett riksintresse för naturvård och ett Natura 2000-område. Knutstorp herrrgård har klass I i Nässjö kommuns kulturmiljöprogram