Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Vikskvarn med Storkvarnån

Viks kvarn med Storkvarnån är med Almesåkraformationen en geologisk nyckellokal på 189 hektar. Området är riksintresse för naturvård och delar av området ingår i Natura 2000.

Almesåkraformationen är en serie av sedimentära och omvandlade bergarter främst kvarsiter, konglomerat och lerskiffrar. Här finns också diabas. Diabasen och kvarsiten bildar på flera ställen kraftiga rasbranter ner mot ån. Området, som till största delen består av grov granskog, tillhör de klassiska studielokalerna för berggrundsgeologi.

Rasbranterna mot ån är mäktiga och området erbjuder en storslagen natur, med spår av gångna tiders odlarmöda och svunnen kvarnepok. Utmed Storkvarnån finns ett antal värdefulla skogsnyckelbiotoper, bestående av barrbladsumpskog, hällmarksskog, rasbrant och naturlig skogsbäck. Här förekommer också brokig tagellav, brunpudrad nållav och gränsticka.

I Storkvarnån finns flera strömsträckor som är viktiga miljöer för en mängd organismer. Här lever till exempel ett livskraftigt bestånd av strömlevande öring samt elritsa, gädda och lake.