Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Integration

Nässjö kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande sedan 1985. 

Från asyl till uppehållstillstånd

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Under asylutredningen och fram till ett beslut ansvarar Migrationsverket för den asylsökandes uppehälle. Migrationsverket har egna boenden samt hyr av privata aktörer. I Nässjö finns flera olika anläggningar och lägenheter med asylsökande runt om i kommunen. Om asylutredningen leder till positivt beslut och personen får uppehållstillstånd i Sverige, tar Arbetsförmedlingen över helhetsansvaret för personens etablering i det svenska samhället. Detta ansvar regleras i Etableringsförordningen.

De som har fått beviljat uppehållstillstånd väljer fritt var i Sverige de vill bosätta sig, på samma sätt som alla andra svenskar. Enligt en förordning om bosättning som kom under 2016 ska alla kommuner ta emot nyanlända via anvisning. Detta innebär att kommunerna ska ordna med boende till personerna som får anvisning. Ungefär en fjärdedel av alla som får uppehållstillstånd blir anvisade, resterande väljer att hitta boende på egen hand. Under 2016 blev 15 personer anvisade till Nässjö, under 2017 kommer inga personer att anvisas till kommunen.

Etableringsreformen, Arbetsförmedlingen

Den 1 december 2010 trädde lagen (2010:197) om etableringsinsatser i kraft. I och med den nya lagen övertog Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för nyanlända från kommunerna i den så kallade Etableringsreformen. Syftet med Etableringsreformen var att påskynda och underlätta nyanländas etablering i arbetslivet.

Etableringsreformen omfattar vissa nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Reformen omfattar även anhöriga som ansökt om uppehållstillstånd som har anknytning till personer redan bosatta i kommunen.

Etableringsreformen ska underlätta samarbetet mellan olika myndigheter och underlätta processen för den nyanlände med att hitta arbete, bostad, barnomsorg, utbildning och försörjning. Målet är att nyanlända ska vara självförsörjande efter genomgången etableringstid.

Kommunens ansvar för flyktingar och nyanlända

Inom etableringstiden finns delar som kommunens olika förvaltningar ansvarar för. Kommunen ansvarar även för det fortsatta integrationsarbetet efter etableringstiden. Kommunens ansvarsområden är:

  • Samhällsorientering
  • Svenska för invandrare 
  • Information/samhällsvägledning
  • Skola och barnomsorg
  • Försörjningsstöd för de som inte innefattas av Etableringsreformen
  • Sociala insatser
  • Kommunen har även ett särskilt ansvar för asylsökande ensamkommande flyktingbarn samt ensamkommande med permanent uppehållstillstånd.