Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Skog i Nässjö kommun / Allmänna hänsyn för arbete inom skogsbruket i samtliga områden

Allmänna hänsyn för arbete inom skogsbruket i samtliga områden

  1. Skogsskötseln bör ta hänsyn till den biologiska mångfalden.
  2. Skogsbruket bör bedrivas med hänsyn till friluftslivet.
  3. Inom naturreservat, Natura 2000-område, nyckelbiotoper och ädellövskogar ska skogsskötseln ske i enlighet med uppgjorda skötselplaner och bestämmelser.
  4. Motionsspår och större stigar ska vara framkomliga.
  5. Körskador på vägar, motionsspår och vandringsleder ska snarast åtgärdas efteravverkning.
  6. Skötseln bör medverka till mer stormfast skog.
  7. Kemiska bekämpningsmedel bör ej användas inom skogsbruket.
  8. Flisning bör utföras under den del av året då det minst påverkar djurlivet.