Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Bostadsnära skog

  1. Hänsyn ska tas till boendes synpunkter.
  2. Hänsyn bör tas till hur mycket träd skuggar fastigheten, men skogsridå tas inte bort för att fastighetsägaren ska få full sol.
  3. Störningar för antenner, utsikt, löv och dylikt är ej skäl att få träd borttagna.
  4. Har fastighetsägare synpunkter på vegetationen utanför fastigheten ska gata/park vid Nässjö affärsverk kontaktas om det rör parkmark annars ska tekniska serviceförvaltningen och där skogsansvarig kontaktas, ingen egen slyröjning eller avverkning får ske.
  5. Säkerhet prioriteras t.ex. farliga träd tas bort.
  6. Naturlig föryngring bör ske i första hand.
  7. Gallring och avverkning ska anpassas till skogens storlek samt krav på säkerhet samt naturhänsyn.
  8. Framkörning av virke bör ske vid lämplig väderlek med miniskotare eller liknande maskin för att minimera körskador.
  9. Vid avverkning tas riset främst bort i anslutning till stigar och andra välbesökta platser.