Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Miljömässiga mål

  1. I kommunens skogar bör en hög generell naturvårdshänsyn gälla.
  2. Skogen bör skötas så att förutsättningarna för de arter och naturtyper som finns bevaras och utvecklas.
  3. Återplantering med rätt trädslag med hänsyn till markförhållanden.
  4. Andel död ved och gamla/grova träd bör öka.
  5. Andelen lövträd bör öka särskilt vid vägar och stigar.
  6. Naturvårdande insatser som höjer den biologiska mångfalden bör genomföras där det är lämpligt.
  7. Viltvård, jakt och skyddsjakt inom skogen ska ske i samarbete med tekniska serviceförvaltningen, genom upphandling av viltvårdsplan samt i samverkan med samhällsplaneringskontoret.