Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Sociala mål

  1. Skogen bör skötas så att goda förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv gynnas.
  2. Rekreationsvärdet med hänsyn till folkhälsoaspekten ska öka.
  3. I anslutning till friluftsanläggningar som t.ex. motionsspår, anlagda stigar, grillplatser och tomter bör hänsyn tas till trygghets- och säkerhetsaspekterna.
  4. Farliga träd som kan skada människor och anläggningar ska åtgärdas.
  5. Öka möjligheterna för kommuninvånarna att nyttja kommunens skogar genom att t.ex. tillgänglighetsanpassa vissa motionsspår, promenadstigar, grillplatser m.m.
  6. Kulturmiljöer bör bevaras och där det är lämpligt göras mer synliga.
  7. Öka informationen om natur och kulturhistoriska värden i skogen genom mer information bl.a. på kommunens hemsida.