Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Politikerdialogen

2017-11-12 frågade Jonas:

19 elever
Enligt Skolverket har vi i Sverige ett snitt på 19 elever i en grundskoleklass.
I min sons 4e klass i Runneryd är det 27 elever.
Tycker Ni att det är okej?

Frågan ställdes till: Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna, SAFE, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet

2017-11-14 svarade Anna André , Sverigedemokraterna

Det är oacceptabelt med stora barngrupper som överskrider Skolverkets rekommendationer.
Barngrupperna ska vara acceptabla så det kan ges en god undervisning utan överbelastning på vare sig barngrupp eller pedagoger.
För stora barngrupper ger en negativ inverkan på elevers resultat i skolundervisningen och arbetsmiljön.
Max antal elever enligt Skolverkets rekommendationer ska inte överstigas i Nässjö Kommuns pedagogiska verksamhet.

Med andra ord tycker vi inte att det är okej!

Med vänliga hälsningar
Anna André (SD)

2017-11-15 svarade Leif Ternstedt, Socialdemokraterna

Hej!
Antalet elever styr även resursfördelningen av personal, fler elever mer resurser. Detta innebär att det går att dela klassen i mindre grupper. På Runneryd planeras det att starta en grupp till i årskurs 4, vilket innebär mindre antal elever per grupp. Om det är 27 elever eller 19 elever, säger inget om kvalitén i undervisningen.

2017-11-16 svarade Anders Karlsson, Centerpartiet

Hej Jonas
Jag kan förstå din oro när man ser antalet 27 i en klass men det är mer än antal elever som har betydelse för hur man lyckas med det pedagogiska arbetet i en klass.
Hur mycket personal är det i klassrumet har vi möjlighet till att dela klassen i vissa ämne, hur fungerar gruppen ihop mm.
Vad jag tittar på är hur skolresultaten ser ut på respektive skola och att vi som politiker lyssna på våra skolledara/pedagoger för att utforma miljöer så våra elever lyckas så bra som möjligt i skolan.

2017-11-21 svarade Anna Gerebo, ModeraternaTack för din fråga Jonas Andelius. Angående skolverkets beräknade snitt på 19 elever så kan man även läsa längre ned i samma text följande. "Klasstorlek kan inte redovisas på mer detaljerad nivå än länsnivå på grund av att uppgiften inte har tillräckligt hög kvalitet. I det insamlade materialet finns det stora variationer i storlek på grupperna. Det finns extremvärden, för 58 skolenheter uppgår den genomsnittliga klassen till över 50 elever och det högsta värdet uppgår till 134 elever. Samtidigt finns 265 skolenheter med färre än 5 elever per klass."
Detta skrev Skolverket den 19 maj 2014. Idag 2017 tror jag bestämt att om skolverket gjorde om samma beräkning så skulle de få ett annat resultat.


Kommunbladet beskriver att antal elever per lärare är i vår kommun under 2016 ligger i snitt på 11.6 elever per lärare. Bland alla kommuner i vårt län är lärartätheten 11.7 alltså fler elever per lärare. Snittet i riket ligger på 11.8 elever per lärare dvs. ännu fler lärare per elev. Hur lärartätheten ser ut idag 2017-18 har jag tyvärr inga siffror på än.


Din sons klass består av 27 elever och de har 1.7 lärare per lektion om man räknar bort idrott och musik där det endast brukar vara en lärarresurs. Önskvärt skulle ju absolut vara om vi hade resurser till att vara 27 elever per 2 lärare per lektion.


Det är mycket att tänka på när man fördelar klasser och resurser. Klassens storlek, behov av extra resurser om det finns barn i behov av särskilt stöd, hur stora lokaler man har etc... Rektor har ett stort ansvar med resursfördelningar och det är många gånger mer än tufft. Ibland kan en långt mindre klass i antal elever kräva mycket fler resurser.


Runnerydsskolan är som fler skolor i vår innerstad under stor press på grund av inflyttningar och antalet nyanlända under senare år. Vi i BU-nämnden ser det och arbetar med det.


Tycker jag att det är okej?

Okej tycker jag att det är när vi klarar av att ge varje elev så mycket resurser, tid och stöd så att alla elever klarar av att utvecklas fullt ut och kan flytta från en årskurs till en annan utan att ha kunskapsluckor. När varje elev klarar att tillgodogöra sig sin fulla kompetens.


Jag tackar dig för att du har tagit dig tid till att sätta dig in i Skolverkets framtagna siffror på genomsnittlig storlek på klasser i grundskolan.

Ju mer vi vet om skolan och hur det fungerar och hur det ser ut så kan vi tillsammans arbeta för att en bättre framtid för våra elever.


Det ni föräldrar tycker och tänker är för oss väldigt värdefullt och tillsammans skapar vi opinion för en förändring då menar jag t.ex. större resurser ifrån vår regering för att fullfölja vårt uppdrag.


Jag arbetar hårt för att vi ska bibehålla lärartätheten och att klasserna ska bli mindre. Just nu idag så tillåter inte våra resurser i Nässjö kommun mer än det vi kan prestera.

MVH

Anna Gerebo


2017-11-24 svarade Anders Hansen, SAFE

Hej!
Ursäkta att mitt svar dröjde.
Jag tycker att 27 elever är för mycket och särskilt så tidigt i grundskolan som 4:e klass där det är avgörande att varje elev får det inlärningsstöd som den behöver. SAFE anser att det finns risk att Nässjö kommun inte kommer att kunna leva upp till skollagens krav vad gäller alla barns rättigheter till stöd för att nå målen. Jag befarar att årets kraftiga neddragningarna i grundskolan leder till ökad ojämlikhet mellan elever och mellan skolor. Det är nu som dagens elever går i skolan och det de går miste om vad gäller bl.a. inlärningsstöd blir svårt att ta igen senare. Med årets personalneddragningar kommer Nässjö kommun sannolikt att hamna drygt 10 % under standardkostnaderna per elev när olika kommuners resurser till grundskolan jämförs. Det innebär att den politiska majoriteten i Nässjö kommun anslår c:a 30 miljoner mindre till grundskolan än "standardkommunen". Vi vet dessutom att grundskolan idag är väldigt trångbodda vad gäller undervisningslokaler för F-6 skolor. Det innebär att rektorer tvingas organisera undervisningen i för stora klasser, särskilt i de lägre åldrarna. SAFE anser att ansvariga politiker måste vara betydligt mera lyhörda för rektorers och pedagogers behov av tillräckliga undervisningslokaler.
Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE