Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen innehåller bestämmelser om förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen så gäller de bestämmelserna.

Lagen anger rättigheter och skyldigheter för myndigheten och enskilda samt innehåller regler om överklagande.

Varje myndighet har en allmän serviceskyldighet vilken innebär att myndigheten ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts