Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Kommunallagen

Kommunens verksamhet styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser. Kommunallagen anger förutsättningarna för vad en kommun får syssla med, det vill säga den kommunala befogenheten.

Kommunen får själv ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till kommunen eller deras medlemmar och som inte ska handhas av annan, exempelvis stat eller landsting.

Kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Bestämmelserna i andra lagar kan utvidga den kommunala kompetensen och befogenheten och ge möjlighet att frångå de grundläggande principerna i kommunallagen. Exempel på sådana lagar är socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen.