Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Aktuella projekt / Restaurering av Ryssbysjön

Restaurering av Ryssbysjön

För att förbättra Ryssbysjön från att ha varit en övergödd sjö med tidvis kraftig algblomning och stort utflöde av fosfor startades 2006 ett projekt med syfte att få en sjö i balans med mindre algblomning, bättre siktdjup, ett bra fiskbestånd och ett rikt fågelliv.

Det så kallade Ryssbyprojektet med restaurering av Ryssbysjön genom reduktionsfiske och förbättring avloppsreningen vid avloppsverket samt utförande av meandring nedströms avloppsverket genomfördes under 2007-2009.

Åtgärderna gav resultat och siktdjup förbättrades och planktonblomningen minskade under flera år men under 2011 märktes en viss försämring med delvis ökad planktonblom och högre halter av näringsämnen. En viss återgång till förhållande före reduktionsfiske var förväntad eftersom fiskbestånden lätt växer tills sig efter denna typ av  åtgärd. Därför genomfördes under senhöst 2011 ett nytt reduktionsfiske, med not den här gången. Resultatet av fisket var kraftig fångst av braxen och mört vilket visade på att återväxten varit snabb och omfattande. Ca 20 ton fisk fångades vilket var ungefär de mängder som fångades i starten på projektet.

Foto: Nässjö Affärsverk

 Fotografi från notifske i Ryssbysjön, november 2011.

Allmänt har Ryssbysjön under 2014 visat på relativt goda förhållanden, inte lika bra som 2013, men ändå ett förhållandevis bra år med måttligt med planktonblomning. Lite högre fosforvärden än vanligt under hösten som kanske förklaras av ett att temperaturen varit högre än normalt, även historiskt sett. Detta kan ha påverkat fosforbalansen i sjön.

Förhållandena i Nässjöån uppströms sjön har däremot varit de bästa hittills under projektet. Utsläppen från avloppsverket har under flera år varit mycket låga genom envist arbete och uppföljning från personalen på avloppsverket. Även meandringen har haft en tydlig effekt på att minska fosforbelastning vidare till Ryssbysjön.

Vid två tillfällen under hösten har reduktionsfiske genom notning genomförts. Vid första tillfället var fångsterna mycket begränsade jämfört med tidigare fisken, exempelvis 2011( 20 ton). Eftersom låg temperatur är viktig för hur effektivt notfisket skall bli gjordes en ytterligare fiskeinsats strax innan isläggning. Det senare fisket gav dock inte heller några större fångster. Totalt fångades ca 3 ton karpfisk vilket var lägre än förväntat då provfiske 2013 antydde stark tillväxt av karpfiskar. De lägre fångsterna kan kanske bero på en ovanlig  höst med förhållandevis hög temperatur långt in på hösten vilket kan påverka att fisken inte har gått i stim  som ett normalår. Liknande minskad stimbildning kunde konstateras även i Finjasjön, i Skåne, där motsvarande reduktionsfisken utförs årligen.

Planen är att fortsätta följa sjöns utveckling, genomföra provfiske och vid behov även reduktionsfiske.