Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Efterbehandling 2011-2012

Efterbehandling av markområdet

Våren och försommaren 2011 genomförde tekniska serviceförvaltningen i Nässjö kommun en upphandling för efterbehandling av det förorenade markområdet i Grimstorp. Entreprenören Svevia anlitas för uppdraget.

Efterbehandlingen genomförs i etapper från oktober 2011 fram till november 2012.

Efterbehandlingen beräknas kosta 77 miljoner kronor. (Totalt omfattar hela Grimstorpsprojektet cirka 125 miljoner kronor. Finanseringen av markundersökningar och efterbehandling sker med hjälp av bidrag från staten i samverkan med Nässjö kommun.)

Efterbehandlingsåtgärderna kommer bland annat att omfatta schaktning av förorenade massor, avledning av grund- och ytvatten, sänkning av grundvatten, rening och bortledning av vatten till Lillesjön samt återfyllning med rena massor. De rena massorna kommer från Sörgårdens industriområde, ca en mil från Grimstorp.

Tidplan

Hösten 2011 gjordes förberedande markarbeten. Området som saneras har hägnats in. Dammar har byggts och vattenreningsanläggningen har provkörts.

Våren 2011 startade bortschaktningen av de förorenade massorna samt reningen av grundvattnet i området.

Hösten 2012 ska saneringsarbetet vara klart.

Information under arbetes gång

Invid "markarbetsområdet", vid byggbarackerna, kommer det att finnas en anslagstavla med aktuell information från entreprenören om vad som händer i projektet. För mer information eller frågor kontakta kommunen.

Mål för efterbehandlingen

För den före detta impregneringsanläggningen gäller att när efterbehandlingen av marken är klar ska området kunna användas som naturmark utan risk för hälsa och miljö.

Kraven på att växtlighet ska kunna etablera sig inom området är höga. Läckaget av föroreningar från området till Lillesjön ska ej orsaka några miljöstörningar eller störningar i samband med friluftsliv i området som till exempel bad eller fiske.