Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Lillesjön - undersökningar och åtgärder

 

Skiss över biomanipulering, Lillesjön

 

Val av åtgärd

Nässjö kommun fattade hösten 2014 beslut om ett åtgärdsprogram för Lillesjön som handlar om biomanipulering. Läs mer om detta i nyhetsbrev nr 10, 2014, som du kan ladda ner i högermenyn på startsidan om saneringen i Grimstorp.

Tekniska servicekontoret och länsstyrelsen samråder nu om hur de ska gå vidare med eventuell ansökan om bidrag av Naturvårdsverket för att utföra åtgärdsförslaget.

Bakgrund: Riskbedömning och åtgärder

Under hösten 2011 inleddes arbetet med åtgärdsutredning och riskvärdering för Lillesjön. I en åtgärdsutredning identifieras och analyseras möjliga åtgärdsalternativ för sanering av Lillesjön. Åtgärdsutredningen resulterar i ett antal acceptabla åtgärdsalternativ som tas med till nästa steg i processen, riskvärderingen.

Riskvärderingen tar hänsyn till miljö- och hälsofrågor samt tekniska och ekonomiska frågor för att komma fram till ett lämpligt åtgärdsalternativ.

Åtgärdsutredningen- och riskvärderingen av situationen i Lillesjön blev klara våren 2012. Resultaten har presenterats vid informationsmöte i Grimstorp.

Första studien av föroreningssituationen - arsenik

Under 2010-2011 har det genomförts en studie i och kring Lillesjön för att närmare utreda grund- och ytvattnet samt sjösedimentens status. Målet har varit att få en helhetsbedömning av den aktuella föroreningssituationen i sjön, med avseende på arsenik. Studien av Lillesjön är klar och resultaten kommer att ligga till grund för fortsatt arbete.

Enligt studien finns det mellan 1700 till 2000 kg arsenik i sedimenten i Lillesjön, varav ca en fjärdedel finns i det översta skiktet av sedimenten. Den totala förorenade sedimentvolymen beräknas vara från 800 0000 till 1 miljon kubikmeter. Det finns även förhöjda halter av arsenik nedströms Lillesjön, fram till och med Önnarpsdammen.

De uppmätta värdena för arsenik i ytvatten visar på vatten som innehåller allt från låga halter upp till mellan 5-9 mikrogram arsenik per liter vatten. Dricksvattennormen för arsenik ligger på 10 mikrogram/liter. Vatten som har högre halter än 10 mikrogram arsenik per liter betraktas som otjänligt, men inte vid något tillfälle har halter över 10 mikrogram uppmätts.

De biologiska undersökningar som gjorts visar att det i Lillesjön

  • finns en förhöjd skadefrekvens hos bottenlevande djur
  • sedimenten i Lillesjön är toxiska för vattenlevande organismer
  • Lillesjöns vatten är dock inte toxiskt.

I kräftor från Lillesjön har det uppmätts förhöjda halter av arsenik. Fisken i Lillesjön har också högre halter än fisk från referenssjön Storesjön i närområdet, dock ej förhöjt jämfört med svenska sjöar i stort. Mätningar av föroreningshalter i kräftor och fisk visar således att det inte bör utgöra någon hälsorisk att äta fisk och kräftor från Lillesjön, med hänsyn till deras innehåll av arsenik.