Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Marksaneringen 2012

Snart kan naturen ta över

Saneringen av den förorenade marken kring den fd. impregneringsanläggningen i Grimstorp har gått som planerat. Sedan hösten 2012 har schaktning, återfyllning, avledning och rening av vatten, provtagning samt omhändertagande av de förorenade massorna utförts. Det färdigbehandlade området har även täckts med vegetationsjord. Detta ska underlätta för naturmark att etablera sig. I den så kallade ”kohagen” sås det gräs till våren.

- I mitten av november var all schaktning och borttransport av förorenad jord klar och de sista lassen med återfyllning från Södergården kördes in, berättar projektledare Roger Siverth.
Totalt har ca 220 000 ton förorenade jordmassor fraktats från Grimstorp, detta motsvarar ca 100 000 m3. Arbetena har flutit på bra utan några större överraskningar.

- De boende i Grimstorp och andra berörda har varit väldigt förstående och de tycker nog att det är skönt nu när både föroreningarna är bortkörda och transporterna till och från området börjar bli klara, säger Roger Siverth.

Sanering november

Det sista hörnet av området schaktas och återfylls. Endast några enstaka lastbilsvändor kvar då bilden är tagen.

 

 

Pågående arbeten i Grimstorp, juli-augusti 2012

Arbetet fortskrider som planerat med schaktning, återfyllning, avledning och rening av vatten, provtagning samt omhändertagande av de förorenade massorna.

I månadsskiftet augusti/september är ca 75-80 procent av de förorenade massorna uppschaktade och bortkörda från området.
Detta innebär att totalt ca 170 000 ton är bortkört (ca 85 000 kubikmeter). Total mängd har ökat eftersom det krävs kompletterande schaktningar och materialet är även lite tyngre än tidigare bedömningar, detta medför att det troligen blir totalt ca 210 000 ton (ca 100 000 kubikmeter).

Schaktningen har mestadels utförts från norr mot södra delarna av området, schaktning har även skett från de södra delarna. Under juli utfördes schaktning, återfyllning och återställning på industriområdet.
Schaktfronterna närmar sig nu området för omlastningsytan.

Vid Södergården (industriområde i Nässjö tätort) är nästan allt berg nu sprängt. Till och med augusti har det körts ca 55 000 kubikmeter material för återfyllning från Södergården till Grimstorp.

Här kan du se SVT:s reportage från augusti 2012 om marksaneringen i Grimstorp.

 
  

Arbetet i Grimstorp juli - augusti

 
Bilden är tagen i början av augusti från den södra delen av området. Vattnet som varit uppdämt i schakterna efter de stora regnen är nästan bortpumpat och har gått igenom reningsanläggningen.

 

Pågående arbeten i Grimstorp, maj-juni 2012

Cirka hälften av de förorenade massorna nu är uppschaktade och bortkörda från området.

Arbetet fortskrider som planerat med schaktning, återfyllning, avledning och rening av vatten, provtagning samt omhändertagande av de förorenade massorna.

Till och med maj är det totalt bortkört ca 100 000 ton (ca 55 000 kubikmeter) av bedömda ca 165 000 ton (ca 100 000 kubikmeter).

De kompletterande schaktningarna i den så kallade kohagen har nu slutförts.Schaktningen har mestadels utförts från norr mot söder, även en del i den sydöstra delen har utförts.

Vid Södergården (industriområde i Nässjö tätort) sprängdes det första berget i slutet av maj. Till och med maj har det körts ca 25 000 kubikmeter material för återfyllning från Södergården till Grimstorp.

Maj 2012, Grimstorp

Bilden är tagen ca 80-100 meter från områdets norra gräns, Grimstorp. Kompletterande schaktning pågår efter att provtagning visat att ytterligare schaktning behövdes. Bilden visar även pågående återfyllning med massor från Södergården.

Pågående arbeten i Grimstorp, mars-maj 2012

Anläggningen för vattenreningen startades i mitten av mars, efter en lyckad testperiod kunde förorenat vatten från området börja pumpas och renas.

Vattnet som pumpas går till en damm innan reningsverket, detta för att det ska bli ett jämt flöde på vattnet. Efter att vattnet har renats tas det prover innan det går vidare för att till slut släppas till Lillesjön. När jordmassorna är bortgrävda tas det prover på schaktbotten i varje ruta innan återfyllning får göras. Nästan alla rena jordmassor kommer från Södergården vid Nässjö tätort.

Schaktning och borttransport av de förorenade massorna inom det f.d. impregneringsområdet startade på allvar i slutet av mars, det schaktas sedan dess cirka 500-800 kubikmeter per arbetsdag. Schaktningen började i den norra delen av området och går söderut. Till och med mars är cirka 13 procent av schakten utförd. Vid Södergårdens industriområde har utlastning av fyllnadsmassor startat.

Grimstorp marksanering april 2012

Bilden visar schaktning i den norra delen av området. Dumprar transporterar massorna till en omlastningsyta för tillfälligt upplag. Sedan lastar hjullastare massorna på lastbilar - som kör de förorenade massorna till efterbehandlingsanläggningar.

Pågående arbeten i Grimstorp, februari-mars 2012

Det mesta av snön har nu smält och vattnet har återigen börjat rinna i bäckarna. Under vintern har schaktning och borttransport utförts för stora delar av den så kallade kohagen i östra delen av området, ca 8 000 kubikmeter av ca 11 000 kubikmeter i dessa delar är nu klara.

Föreberedelser sanering mars 2012

Bilden ovan visar schaktningen i området närmast sjön, mellan vägen och den gamla banvallen.Arbete pågår med att etablera anläggning för vattenreningen samt omlastningsyta för schaktmassorna.

I mitten/slutet på mars kommer schaktning av de förorenade massorna att starta på allvar.

Pågående arbeten på siten i Grimstorp, december 2011.

Den första snön har kommit. Förberedelserna för att starta saneringsarbetet i vår pågår för fullt. Avverkningen av skog är utförd och stor del av stubbarna upptagna. Infartsvägar till området är byggda och bodar etablerade. Rivning pågår av den gamla byggnaden på tomten, inklusive den tidigare försöksanläggningen för vattenrening.

Dammar har byggts i ”kohagen”, dessa ska användas för vattenreningen. Schaktning och bortkörning av torv från ”kohagen” pågår.

Foto: Roger Siverth