Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Detaljerad markundersökning visar föroreningar i detalj

En detaljerad markundersökningen på f.d. impregneringsanläggningen i Grimstorp genomfördes under 2006. Resultaten visar bland annat att volymen på föroreningarna är större än vad som framkommit i tidigare undersökningar.

Arbetet med den detaljerade markundersökningen påbörjades i maj 2006 av DGE Mark & Miljö AB. Målet var att få en mer exakt bild av hur stora föroreningarna är samt att hitta en gräns för hur långt föroreningarna har spridit sig.

Undersökningen visar att det finns föroreningar utanför anläggningen. Detta gäller exempelvis industriområdet i sydväst, skogsområdet i söder, området strax norr om Mickel Göings väg samt kohagen i öster. Det finns dock inget som tyder på att föroreningarna spridit sig till bostadsområdet. Prover har bland annat tagits på två närliggande villatomter och där påträffades inga föroreningar.

Höga halter i området
Inom området för impregneringsanläggningen finns mycket höga halter av både arsenik och PAH (polyaromatiska kolväten - en restprodukt av kreosotolja, som användes i impregneringsarbetet). Halterna av PAH är på vissa områden 400 mg/kg vilket är den högsta riskklassen för den typen av föroreningar.

DGE:s undersökning visar också att volymen på de förorenade massorna är mer än dubbelt så stor än vad som framkommit av tidigare undersökningar. Totalt beräknas ca 87 000 kubikmeter material vara förorenat mot tidigare uppskattning som var 36 000 kubikmeter.

Förutom borrprover har DGE också undersökt två diken som går genom området. I sedimentet på dessa är halterna av både arsenik och PAH mycket höga. Dikena har också provtagits för PCB men inga spår av ämnet har upptäckts.

Nästa steg i saneringsprojektet är att utifrån den detaljerade undersökningen bland annat utreda vilka metoder som är lämpliga att använda för saneringsarbetet. Efter det är det dags för projektering och upphandling av saneringsarbetet. Projektering beräknas påbörjas under våren och upphandlingen startar innan sommaren 2007.

Så gjordes undersökningen
Området delades in i ett rutnät och prover togs upp med olika borrmetoder på olika nivåer i marken.

DGE har också tagit prover utanför området för att se om förorenade massor har lagts upp där under tiden området användes som impregneringsanläggning.

Även sedimenten i de två dikena som löper genom området har provtagits – både i och utanför området.

Proverna har också jämförts med de bakgrundshalter som finns naturligt i marken. I Grimstorp är bakgrundshalterna för arsenik och PAH låga.