Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Om Västra staden

I Nässjö finns stora möjligheter i det glest bebyggda området väster om Resecentrum. Området har en stor potential att successivt omvandlas och förtätas, för att på sikt utvecklas till en ny stadsdel, Västra staden. Detta är ett framtidsprojekt, som kommer att förverkligas etappvis under mer än tio år framåt i tiden, innan det är helt genomfört. Genom en blandad bebyggelse i rutnätsstruktur skulle Västra staden kunna bli en fortsättning av Nässjö centrum. En viktig målsättning med den nya stadsdelen är att knyta ihop Nässjös västra stadsdelar, Åker och Målen, samt handelsområdet Almenäs med stadskärnan.

Här planeras Västra staden ligga:

Nässjö kommun ligger mitt i träriket. Trä är ett hållbart material ur flera aspekter – det är en förnyelsebar resurs, det är klimatsmart och det är ett levande material. Trä är därmed ett naturligt material i ett hållbart stadsbyggande.

Bild

Bild: Urban Design AB

Genom smarta lösningar baserade på digital teknik skapas förutsättningar för att bo bekvämt och energieffektivt, att kommunicera och förflytta sig på ett modernt och hållbart sätt samt att kunna använda framtidens digitala service och välfärdstjänster.

Ur dessa utgångspunkter föddes idén om en långsiktigt hållbar stadsdel som tar tillvara träets fördelar som byggnadsmaterial i kombination med fiffiga digitaliseringslösningar: Västra staden – den digitala trästaden.

Planeringen av Västra staden har börjat. Sedan början av 2017 pågår arbete med att upprätta ett planprogram för området.

Bild

Bild: Urban Design AB

Kontaktpersoner för planprogrammet är:

Malin Svensson, planarkitekt, malin.svensson1@nassjo.se, telefon 0380-51 84 29

Dennis Lundquist, utvecklingsstrateg, dennis.lundquist@nassjo.se, telefon 0380-51 80 38