Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Budget 2018-2020: Tydliga prioriteringar i en växande kommun

Budget 2018-2020: Tydliga prioriteringar i en växande kommun

2017-10-10

Nässjös befolkning fortsätter att öka. Det innebär mycket goda möjligheter till utveckling av kommunen, men det innebär även en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Behoven och önskemålen är stora och majoriteten har därför behövt göra tydliga prioriteringar i budgetförslaget för 2018-2020. Därför får socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden ett tillskott om sammanlagt 70 miljoner kronor. 

Den totala investeringsbudgeten för perioden 2018-2020 uppgår till cirka 440 miljoner kronor. Bland de större projekten kan nämnas slutförandet av Runnerydsskolans om- och tillbyggnad, nya förskolor i bland annat Handskeryd och Annefors, renovering av Emåskolan, renovering av Norråsaskolan samt den första etappen av Södra vägen. I driftbudgeten tillförs nya medel till barn- och utbildningsnämnden samt till socialnämnden.   

Nässjös situation delas av de flesta kommunerna i landet där antalet invånare ökar, inte minst med en snabb ökning av antalet barn. Antalet kommuninvånare i Nässjö uppgick den 31 juli till 31 044. Det är en ökning med 434 invånare sedan juli 2016.Det innebär att trycket på den kommunala ekonomin är högt för tillfället, vilket märks inte minst på investeringssidan där behovet av nya verksamhetslokaler är stort. Dessutom har kommunen äldre anläggningar som behöver ersättas med nya. För att verksamhetens behov måste vi ha ett överskott i vår löpande verksamhet som bidrar till att finansiera investeringarna. Detta är en del i begreppet God ekonomisk hushållning i en kommunal ekonomi.  Majoriteten är medveten om att det budgeterade resultatet inte når upp till den ekonomiska målsättningen på grund av det ekonomiska läge som kommunens befinner sig. Läget innebär att några ytterligare budget-förstärkningar under löpande budgetår inte är möjliga. Det kräver också att vi, i än större omfattning än tidigare, jobbar smartare, mer digitalt och mer hållbart med de medel som står till buds. Nya och förändrade behov av välfärdstjänster måste med andra ord lösas inom nämndernas befintliga budgetramar. Verksamheterna får därför stora möjligheter till flexibilitet och prioriteringar inom respektive nämnds område och budget.            

Ett intensivt arbete pågår för att minska arbetslösheten och målsättningen är att kommunens arbetslöshet vid utgången av 2018 ska nå länssnittet.
- Ett fortsatt arbete med kommunens jobbstrategi är ett prioriterat område för att få fler människor i egen försörjning. Som kommun har vi ett ansvar anordna praktikplatser och extratjänster för dem som står utanför arbetsmarknaden. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara ett föredöme i den frågan säger Anna-Carin Magnusson (S).

Efterfrågan på kommunens tjänster ökar i takt med att vi blir fler invånare och det ställer krav på effektiviseringar inom samtliga verksamheter.
- Vi verkar i en stor organisation med olika strukturer. Samverkan mellan de olika nämnderna och de kommunala bolagen är viktig för att möjliggöra effektiviseringar. Ett exempel på detta är vår fastighetsförvaltning, säger Anders Karlgren (M).

Vår förskole- och skolverksamhet är högt prioriterad och får extra resurser under de kommande åren för att möta det ökade barnantalet och hålla en fortsatt hög kvalitet.
- Förskole- och skolverksamheten är en viktig grund för en lyckad integration av nyanlända kommuninvånare, säger Anders Karlsson (C).  

Inom socialnämndens verksamhetsområde tillförs nya pengar.
- Det är glädjande, inte minst med tanke att vi har stora behov inom verksamheten för funktionshindrade och kommuninvånare med särskilda behov, säger Monica Jönsson (V).

 

Kontakt:

Anna-Carin Magnusson (S), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 61, e-post anna-carin.magnusson@nassjo.se

Anders Karlgren (M), kommunalråd
Tel: 0380-51 86 10, e-post anders.karlgren@nassjo.se

Anders Karlsson (C), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 76, e-post anders.karlsson@nassjo.se

Monica Jönsson (V)
Tel: 070-478 55 62, e-post monica.jonsson@nassjo.se

Karl Bartoll, kommundirektör
Tel: 0380-51 84 30, e-post karl.bartoll@nassjo.se

Jan Öhlin, ekonomichef
Tel: 0380-51 88 61, epost jan.ohlin@nassjo.se