Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Nässjö kommun fortsätter investera för framiden

Nässjö kommun fortsätter investera för framiden

2016-10-11

Förslaget till budget för Nässjö kommun under åren 2017-2019 är nu klart. Budgeten innehåller fortsatt stora investeringar som tack vare goda resultatnivåer till övervägande del kan finansieras med eget kapital. Under åren 2017-2019 planeras investeringar för sammanlagt 450 miljoner kronor. En stor del av investeringarna går till att möta ett ökat behov av lokaler i förskola och grundskola där slutförandet av om- och nybyggnationen av Runnerydsskolan är den största satsningen. Utöver detta kommer till exempel Nässjös äldsta förskola, Bullerbyn, att ersättas med helt nya lokaler under 2017 och 2018. Även elljusspåret i Lövhult kommer att rustas upp och en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelbanor kommer att ske. 

 

-          Nässjö är en kommun som växer och behoven inom våra verksamheter är stora. Nässjös andel av de statliga Välfärdsmiljarderna ger oss stora möjligheter att möta behoven och utveckla vår kommun. Bidraget är dessutom ett generellt statsbidrag vilket innebär att vi kan göra lokala avväganden i vårt välfärdsbygge och dessutom ha ett långsiktigt perspektiv på vår ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S).

 

Arbetslösheten i Nässjö är hög och måste även fortsättningsvis bekämpas. Den under året antagna jobbstrategin är ett redskap i den kampen.

 

-          För att flera människor ska kunna komma i egenförsörjning ger vi socialnämnden möjligheten att flytta resurser från försörjningsstöd till vår arbetsmarknadsenhet och förverkliga vår Jobbstrategi. Det innebär att fler kan komma i egenförsörjning, säger kommunstyrelsens vice ordförande Anders Karlgren (M).

 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet växter i takt med det ökade barnantalet. Budget-förslaget innehåller därför ökade resurser till nämnden utifrån det idag kända barn- och elevantalet.

 

-          Antalet barn ska följas kontinuerligt under 2017 och ökar det kommer barn- och utbildningsnämnden tillföras mera resurser. Vår budget innehåller ekonomiskt utrymme för detta och på så sätt säkerställer vi att våra barn och unga kan nå bättre resultat i skolan säger kommunalrådet Anders Karlsson (C).

 

I budgeten ges koncernmoderbolaget Örnen i Nässjö AB i uppdrag att hitta lösningar för en fortsatt utbyggnad av bredband till landsbygden via det kommunala bolaget Citynätet i Nässjö AB.

 

-          Detta är mycket glädjande för oss som bor på landsbygden säger Monica Jönsson (V). Det innebär att Nässjö tar ytterligare ett kliv i riktning mot att uppfylla den nationella bredbands-strategin. Jag tycker dessutom att det är mycket glädjande att fritidsgården i Bodafors nu permanentas. För kommunens unga är fritidsgårdar viktiga, säger Monica Jönsson (V). 

 

Den stora efterfrågan på bostäder har inneburit att flera aktörer nu vill bygga i kommunen.   

 

-          Det är glädjande, inte minst med tanke på att vi har stora behov av lägenheter för funktionshindrade. Det ger oss möjlighet att erbjuda nybyggda bostäder till flera, även kommuninvånare med särskilda behov, säger Anna-Carin Magnusson (S).  

 

Nämnderna har fortsatt höga ambitioner och goda idéer om hur verksamheten kan utvecklas och förbättras. Det är glädjande, en kommun får aldrig stagnera och slå sig till ro. Verksamhetsutveckling och ekonomiska förutsättningar måste dock gå hand i hand. God ekonomisk hushållning innebär bland annat vi inte kan äventyra kommunens ekonomi för kommande generationer. Vårt budgetförslag uppfyller det kravet och är väl balanserat konstaterar företrädarna för den politiska majoriteten i Nässjö kommun.

 

Mer information:

 

Anna-Carin Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande

Tel: 0380-51 80 61, e-post anna-carin.magnusson@nassjo.se

 

Anders Karlgren (M), kommunstyrelsens vice ordförande

Tel: 0380-51 86 10, e-post anders.karlgren@nassjo.se

 

Anders Karlsson (C), kommunalråd

Tel: 0380-51 80 76, e-post anders.karlsson@nassjo.se

 

Monica Jönsson (V), förtroendevald

Tel: 070-478 55 62, e-post monica.jonsson@nassjo.se

 

 

Karl Bartoll, kommundirektör

Tel: 0380-51 84 30, e-post karl.bartoll@nassjo.se

 

Jan Öhlin, ekonomichef

Tel: 0380-51 88 61, epost jan.ohlin@nassjo.se