Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Nässjö kommuns ekonomi pekar fortsatt uppåt

Nässjö kommuns ekonomi pekar fortsatt uppåt

2017-03-29

Nässjö kommuns bokslut för 2016 är nu klart och visar ett positivt resultat på 43,4 miljoner kronor. Det är en förbättring med 16 miljoner jämfört med föregående år, och ett resultat som överträffar det uppsatta budgetmålet. Samtidigt har kommunen gjort flera framåtsyftande satsningar.

Därmed står Nässjö kommun starkt rustat för de kommande utmaningar som blir en naturlig följd av att kommunen växer. Befolkningsutvecklingen ökar, näringslivet expanderar och kommunens investeringstakt är hög.

En växande kommun innebär ökade behov, inte minst inom förskola och skola. Såväl Runnerydsskolan som skolan i Anneberg är exempel på investeringar som gjorts för att möta dessa behov.

  -          Vi har klarat att tillmötesgå behovet av lokaler för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter, konstaterar Anders Karlsson, kommunalråd, (C)

Under 2016 intensifierades även samarbetet mellan kommunen, arbetsförmedlingen och näringslivet genom arbetet med Jobbstrategin – i syfte att minska arbetslösheten i nivå med resten av länet 2018. I strategin ingår också kompetensförsörjning, eftersom både näringsliv och kommunen har behov av att rekrytera.

-          Arbetslösheten i Nässjö minskar något i jämförelse med länet i övrigt. Den minskningen hoppas vi är ett trendbrott. Vi har ett samlat fokus i hela kommunen tillsammans med näringsliv och arbetsförmedling för att vi ska få fler människor i egen försörjning. Med små steg går vi åt rätt håll, och på sikt stärker det Nässjö, Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande, (S)

Också behovet av bostäder ökar, under 2016 fick Nässjö ytterligare 369 medborgare. En bostadsbyggnadsstrategi har tagits fram för att möta det ökade behovet. Strategin omfattar såväl hyresbostäder som borätter och villor på olika platser i kommunen.

Bokslutet för 2016, även inräknat underskottet i socialförvaltningens budget, visar att Nässjö kommun klarar att balansera behov och efterfrågan och satsa på en långsiktigt hållbar ekonomi parallellt med kloka investeringar för framtiden.

-          Kommunen överträffar budget på sista raden och då har vi ändå mött underskottet i socialförvaltningen. Vi ser också att fler kommer i egen försörjning och behovet av försörjningsstöd minskar, vilket är glädjande, säger Anders Karlgren, kommunalråd, (M)

 

  -          Vi har under året gjort flera trygghetsskapande åtgärder under året; konflikthanterare och ungdomslotsar för att nämna några, säger Monica Jönsson (V)

De kommunala bolagen redovisar fortsatt goda resultat vilket förstärker kommunkoncernens totala ekonomi. I bolagen bedrivs samhällsnyttig verksamhet som bidrar till Nässjö kommuns attraktivitet och utveckling. Fastighets AB Lindens planerade byggnation av nya bostäder och Citynätets fiberutbyggnad är tydliga exempel på detta.   

  -          En stabil bolagsekonomi ger ökad handlingsfrihet och lägger grunden till fortsatt utveckling av Nässjö kommunkoncern. Det är därför glädjande att kunna konstatera att de kommunala bolagens resultat är fortsatt goda, säger Karl Bartoll, kommundirektör och vd för Örnen AB.

 

Kontakt:

Lena Backe, bitr. ekonomichef
0380-51 81 89 lena.backe@nassjo.se

Anna-Carin Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande,
0380-51 80 61 anna-carin.magnusson@nassjo.se

Anders Karlgren (M), kommunstyrelsens vice ordförande
0380-51 86 10 anders.karlgren@nassjo.se 

Anders Karlsson (C), kommunalråd
0380-51 80 76 anders.karlsson@nassjo.se