Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Specialsidor / Pressrum / Pressmeddelanden / Positiv befolkningstillväxt leder till budgetprioriteringar

Positiv befolkningstillväxt leder till budgetprioriteringar

2017-09-06

Nässjös befolkning fortsätter öka. Det innebär goda möjligheter till utveckling av kommunen, men den innebär även en ökad efterfrågan på välfärd. Det märks inte minst inom barn- och utbildningsverksamheten där antalet barn och elever i förskola och skola har ökat kraftigt. Behov och önskemål är stora i verksamheterna och Nässjö kommun behöver därför göra noggranna prioriteringar i det pågående arbetet med budget 2018-2020.

Nässjös situation delas av de flesta kommunerna i landet där antalet invånare väntas öka kraftigt samtidigt med en snabb ökning av antalet äldre och barn i skolåldern. Antalet kommuninvånare har ökat kraftigt under de senaste åren och uppgick den 30 juni till 30 982. Det är en ökning med 449 invånare sedan juni 2016.

Sveriges Kommuner och Landsting räknar med att de demografiska kostnaderna i samhället kommer att öka snabbare än skatteunderlaget. Dessutom förväntas nuvarande högkonjunktur avta och normaliseras under slutet av perioden 2017-2020.

Det innebär att trycket på den kommunala ekonomin är stort i det pågående budgetarbetet. Detta märks inte minst på investeringssidan där behovet av verksamhetslokaler och bostäder är stort. Samtidigt har kommunen äldre anläggningar som behöver utrangeras och ersättas med nya.

För att stärka den kommunala ekonomin har Nässjö har fått ökade statsbidrag, inte minst av de välfärdsmiljarder som hittills har delats ut till landets kommuner.

- Detta har underlättat det ekonomiska läget, men i budgetarbetet har ytterligare bidrag inte intecknats, utan vi inväntar de beslut som tas i riksdag och regering, säger Anders Karlgren (M).

Nässjö kommuns arbetslöshet är fortsatt hög. Ett intensivt arbete pågår för att minska den och målsättningen är att Nässjö kommuns arbetslöshet, gällande såväl total arbetslöshet som ungdomsarbetslöshet, vid utgången av 2018 ska komma ner till länssnittet. En minskad arbetslöshet innebär många positiva effekter, inte minst för den enskilda individen. För den kommunala ekonomin innebär  minskad arbetslöshet en ökad skattebas och därmed ett minskad beroende av det kommunala utjämningssystemet och minskade sociala kostnader.

- Ett fortsatt arbete med kommunens jobbstrategi är ett prioriterat område för att få fler människor i egen försörjning, säger Anna-Carin Magnusson (S).

Det ekonomiska läget kräver också att kommunen använder de befintliga resurserna på ett effektivare och smartare sätt än tidigare. Efterfrågan på kommunens tjänster ökar i takt med att vi blir flera invånare och det ställer krav på effektiviseringar inom samtliga verksamheter.  

- Vi verkar i en stor organisation med olika strukturer. Samverkan mellan de olika nämnderna och de kommunala bolagen är dock viktig för att möjliggöra effektiviseringar och kostnads-reduceringar. Dessutom måste vi fortsätta att ta till oss de digitala lösningar som finns inom våra verksamheter, säger Anders Karlsson (C). 

 

 

Kontakt:
Anna-Carin Magnusson (S), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 61, e-post anna-carin.magnusson@nassjo.se

Anders Karlgren (M), kommunalråd
Tel: 0380-51 86 10, e-post anders.karlgren@nassjo.se
Anders Karlsson (C), kommunalråd
Tel: 0380-51 80 76, e-post anders.karlsson@nassjo.se