Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Startsida / Kommuninvånare / Barn och utbildning / Enheten för flerspråkighet

Enheten för Flerspråkighet

Nässjö kommun är mångkulturellt. Det ger möjligheter till möten mellan olika språk, kulturer, traditioner och religioner.

Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

Vad är modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier. Undervisningen sker dock oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser.

Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i skollagen.

Varför ska man läsa sitt modersmål?

Med modersmål menar man vanligtvis det språk som lärs in och som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, personlighets- och tankeutveckling.

Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.

I modersmålsundervisningen får ditt barn möjlighet att samtala, lära sig läsa och skriva på sitt modersmål. Detta stärker barnets självkänsla och identitet. Modersmålet är nyckeln till det kulturella arvet med litteratur, musik, traditioner och mycket annat som hjälper barnet att känna sina rötter.

Vilka modersmål kan man anmäla sig till?

Vi tar emot anmälningar till alla språk men för att vi ska ordna modersmålsundervisning i ett språk måste det finnas minst fem anmälningar i kommunen i det aktuella språket. Det förutsätter också att vi kan rekrytera en lämplig lärare för aktuell undervisning.

Ämnet modersmål vänder sig till de elever som har sitt modersmål som ett levande umgängesspråk. För att få delta i modersmålsundervisning behöver eleven tala språket i hemmet med en eller båda vårdnadshavarna. Eleven behöver också ha grundläggande kunskaper i språket eftersom det inte är nybörjarundervisning.
 

Till förälder / vårdnadshavare

Ansökan om modersmålsundervisning

Minoritetsspråk

När det gäller minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch kan undervisning ges även om barnen inte talar språket i hemmet varje dag. Enligt skollagen har barn med ett minoritetsspråk rätt att få undervisning i modersmål även om språket inte talas i hemmet varje dag. Det gäller även adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.