Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Översiktsplanering

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är kommunens vision och avsiktsförklaring för användningen av mark- och vattenområden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunen kan till viss del själv bestämma innehållet i översiktsplanen men vissa frågor ska alltid ingå, till exempel riksintressen och miljöhänsyn. Kommunen tar fram översiktsplanen i en process som ger möjlighet för alla kommuninvånare att påverka och lämna synpunkter.

Översiktsplanen ger vägledning när kommunen upprättar detaljplaner eller prövar bygglov. Till skillnad från detaljplaner är översiktsplaner inte juridiskt bindande.
 
Nässjö kommun antog sin första kommunomfattande översiktsplan år 1990, den andra 2001 och den tredje 2013.
 
Samhällsplaneringskontoret arbetar också med fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg. En fördjupad översiktsplan innebär en mer detaljerad redovisning inom ett visst geografiskt område, till exempel en tätort. Ett tematiskt tillägg innebär att en viss planeringsfråga som inte tidigare tagits upp i översiktsplanen, till exempel vindkraft, behandlas över hela kommunens yta.
 
I menyn till vänster kan du läsa mer om gällande översiktsplaner och pågående översiktsplanearbeten.

Kontaktpersoner:
Anna Hildingsson, planingenjör, 0380-51 80 45, anna.hildingsson@nassjo.se
Fredrik Rendahl, planarkitekt, 0380-51 84 80, fredrik.rendahl@nassjo.se