Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Alarp

Alarps ängar vid Lättarp, Nässjö kommun. Foto: Nässjö kommun.

   

Alarp på 43 hektar är ett välbevarat odlingslandskap med naturbetesmarker i form av öppen hagmark, björkhage och äng i form av hackslåtter med arter som svinrot, kattfot, ängsskallra, slåttergubbe, fältgentiana och smörbollar. Alarp är ett riksintresse för naturvård.

Alarp ingår även i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskapet och i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet.