Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Bakgrund - energianalys

Schneider Electric (tidigare TAC) genomförde år 2008 en förstudie på uppdrag av tekniska serviceförvaltningen. Syftet var att göra en energianalys över ett urval från Nässjö kommuns egna fastighetsbestånd för verksamheter (skolor, förskolor, med mera) för att se vilken energibesparingspotential som fanns.

Studien visade sammanfattningsvis att:

  • Stigande energipriser riskerar att tillsammans med det delvis eftersatta underhållet och ineffektiva utrustning öka Nässjö kommuns kostnader varje år
  • Variation i utbildningsnivå för personalen och bristande ekonomiska resurser bidrar till att driftorganisationen inte alltid kan prioritera och arbeta aktivt med energifrågor
  • TAC gjorde en bedömning, utifrån de utvalda fastighterna i förstudien, att det finns en besparingspotential (enbart för värme) på ca 26 procent vilket motsvarar en årlig besparing på ca fem miljoner kronor. För el bedömdes besparingen kunna vara ca åtta procent, vilket motsvarar en årlig besparing på motsvarande 1,2 miljoner kronor.

Kommunen upphandlade därefter en mer detaljerad energianalys för samtliga fastigheter. Den detaljerade analysen över hela beståndet visade på besparingspotentialer motsvarande totalt 20 procent på värme, 21 procent på el och 12 procent på vatten. Utifrån resultaten (som presenterades i en rapport 2010) förelogs sedan ett åtgärdsprogram.

Åtgärdsprogrammet innebar totalt en investering om 74 miljoner kronor för att långsiktigt säkerställa en kontroll av kommunens fastighetsbestånd med avseende på energiförbrukning, inklusive energieffektiv drift- och underhållsverksamhet.

Hösten 2010 valde kommunfullmäktige i Nässjö kommun att besluta om en investering på 30 miljoner kronor fördelat över perioden 2011-2013, för insatser vid ett urval av fastigheter. Beslut om en återstående investeringen på 20 miljoner kronor kan eventuellt bli aktuellt för 2014-2015. Detta innebär att hela det föreslagna åtgärdsprogrammet inte blir genomfört, men de mest angelägna insatserna kommer att bli utförda.