Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Projektbeskrivning

Idag står fastigheter för ca 40 procent av världens energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Fastigheternas energiförbrukning är även en av Nässjö kommuns största kostnadsposter i driftbudgeten.

Nässjö kommun och Schneider Electric har inlett ett samarbete för att minska energiförbrukningen och därigenom även miljöpåverkan i fastighetsbeståndet

Mål för energibesparingsprojektet

  • Minska den höga energiförbrukningen
  • Komma ikapp med det delvis eftersatta underhållet
  • Arbeta långsiktigt med fastighetsutveckling
  • Höja den genomsnittliga kompetensen inom driftorganisationen och därigenom inte tappa kontrollen

Åtgärder

Som ett första led i samarbetet har byggnadernas energiförbrukningar, tekniska system och klimatskal analyserats. Resultaten finns sammanställda i en rapport. Denna analys har resulterat i ett antal åtgärder - som Nässjö kommun beslutat som de mest fördelaktiga för att genomföra projekterade energi- och miljöbesparingar.

Generella åtgärder:

  • Installation av vattensparlatorer och toalettsparringar för minskat vattenflöde.
  • Optimering av temperaturer och drifttider.
  • Utbyte och uppkoppling av styrsystem för ventilation,värme och värmepumpar till datoriserat system för central styrning och övervakning.
  • Belysningsåtgärder. Exempelvis installation av närvaro/frånvarodetektorer samt byte till energisnålare armaturer och ljuskällor.

Nya arbetssätt och utbildning

Det är viktigt att poängtera att projektets energibesparande åtgärder inte kommer att utföras på bekostnad av försämrad komfort eller inomhusklimat. Men för att klara att sänka energiförbrukningen och på så sätt minska miljöbelastningen i kommunen så kan det i vissa fall krävas att man ser över invanda rutiner och arbetssätt.

Kommunen kommer att installera någon form av automatisk mätinsamling gällande all el-, vatten- och fjärrrvärmeförbrukning vid fastigheterna.

Kommunen kommer också att installera ett tillsynssystem via mobil web, där fastighetsskötarna får arbetsorders för tillsyn via mobil, läsplatta eller annan dator, där tillsynen dokumenteras. Detta är ett krav från Schneider för att uppfylla garantierna för sparkraven.

Ingår gör också fortbildning av fastighetsskötarna. Kurserna som Schneider tillhandahåller har olika syfte (grundutbildning eller specialutbildning mot exempelvis VVS, Styr och reglerteknik eller energi- och reglerteknik).

En särskild teknikgrupp kommer också att sättas ihop, gruppen kommer att sköta tillsynen av det som installeras.

Påverkas verksamheterna?

Hur kommer dessa installationer att påverka olika verksamhet? Vatten och belysningsåtgärder kommer att påverka väldigt lite och entreprenörerna kommer kontakta ansvariga vid installationen. Vid större åtgärder kommer separata informations- och och planeringsmöten hållas.

Finansiering

Investeringen som kommunen gör i fastigheterna blir inte återbetald i form av hyreshöjning utan istället handlar det om självfinansiering. Projektet bygger på att investeringen blir återbetald tack vare de besparingar som uppstår i form av minskade kostnader för el, värme och vatten. I kalkylen ingår en "pay-off-tid" på i snitt13 år.

Totalentreprenör

Energibesparingsprojektet i Nässjö kommun, åren 2011-2013, genomförs av Schneider Electric. Företaget har referenser från motsvarande arbeten med gott resultat i exempelvis region Skåne samt i kommuner som Arboga, Säffle och Nyköping.