Samhällsplanering

Att planera hur mark och vatten ska användas är kommunens ansvar. Det kallas även fysisk planering och regleras i plan- och bygglagen. Genom planeringsprocessen vägs olika intressen mot varandra på ett öppet och demokratiskt sätt. Planeringen sker på olika nivåer – översiktlig planering och detaljplanering. Inför varje planerad förändring finns möjlighet för alla berörda att lämna synpunkter.

På uppdrag av kommunstyrelsen leder samhällsplaneringsnämnden arbetet med kommunens fysiska planering. Samhällsplaneringskontoret tar fram planer på uppdrag av nämnden. I menyn till vänster under "Översiktsplanering" och "Detaljplanering" kan du läsa mer om vad arbetet innebär och ta del av pågående planarbeten.

Har du frågor är du välkommen att kontakta samhällsplaneringskontoret, du hittar kontaktuppgifter här.