Provtagning av mark i Fredriksdal

Resultat från provtagning av mark vid Fredriksdals förskola

Under hösten 2017 genomfördes en markundersökning på fastigheten där förskolan och näridrottsplatsen finns i Fredriksdal. På platsen låg tidigare en handelsträdgård. Efter undersökningen har riskbilden för området ändrats och riskklassningen har sjunkit.

Resultaten visar på rester av DDT i en av provpunkterna på förskolans gård. Resterna som hittats ligger över gränsvärdet för bostadsområden, men föroreningen utgör inte någon risk för personer som vistas på området.

Bekämpningsmedlet är i första hand dåligt för miljön och är ett ämne som ligger stabilt nere i marken. Gräsmattan fungerar som ett skydd mot den något förorenade jorden.

För att inte begränsa framtida användningar av platsen kommer Nässjö kommun att gå vidare med saneringsåtgärder under 2018.

Provtagningsplan klar

Nu är provtagningsplanen klar och markproverna kommer att tas under vecka 42 med start från tisdag 17 oktober.

Se på kartan var på området proverna kommer att tas: 

Information om provtagning av mark i Fredriksdal

Under hösten 2017 kommer marken i anslutning till Fredriksdals förskola, fritidshem och näridrottsplats att undersökas. Detta innebär att personal från en konsultfirma, och eventuellt även maskiner, kommer att finnas på platsen för att ta grundvatten- och jordprover.

Bakgrunden är att Länsstyrelsen systematiskt väljer olika branscher att undersöka närmare. Det har nu blivit dags för gamla handelsträdgårdar som funnits i tätortorter. Nässjö kommun har därför fått i uppdrag att undersöka marken i Fredriksdal där den gamla handelsträdgården har funnits.

Vid gamla handelsträdgårdar bedrevs yrkesmässig odling av grönsaker, bär och blommor. Dessa planterades i växthus och på friland. Vid odling användes olika bekämpningsmedel för att bli av med ogräs, svampsjukdomar och skadedjur på växterna.

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad som kan ha använts vid odlingarna på handelsträdgården och om det har påverkat miljön i marken.

Kommunen har tagit hjälp av Arbets- och miljömedicin från Linköpings universitetssjukhus för rådgivning om eventuella hälsorisker på platsen vid Fredriksdals förskola och fritidshem. I samband med nybyggnationen har ny jord och gräsmatta anlagts. Detta fungerar som ett skyddande lager från att komma i kontakt med eventuella föroreningar.

Vanliga frågor och svar

Hur lång tid kommer provtagningen att ta?
Provtagningen tar 1-2 dagar och att vi ska göra vårt bästa för att den ordinarie verksamheten inte ska störas.

Vad händer om mitt barn har fått i sig jord från platsen?
För att det ska finnas någon hälsorisk behöver barnet få i sig stora mängder under en lång tid. Några nävar jord under förskoletiden har ingen påverkan.

Kan mina barn leka på marken vid förskolan, fritidshemmet och näridrottsplatsen?
Om det skulle finnas bekämpningsmedel i marken så ligger det längre ner i marken.

Varför byggdes en förskola och fritidshem på marken där man vet att det funnits en gammal handelsträdgård?
Under 2011-2012 utförde Statens geotekniska institut (SGI) en inledande utredning av hur föroreningsproblematiken vid gamla handelsträdgårdar ser ut. När förskolan/fritidshemmet projekterades var detta ännu inte aktuellt.

Fakta om handelsträdgården

Med en gammal handelsträdgård menas de som funnits före 1990. Många av de gamla bekämpningsmedlen förbjöds på 70–80-talet. Handelsträdgården i Fredriksdal var i drift mellan 1935-1990. Där odlades framförallt tomater, jordgubbar och blommor. Handelsträdgården bestod av ett bostadshus, ett skjul för förvaring och två växthus samt en bit friland som man odlade på. Växthuset revs 2004 och därefter revs bostadshuset och skjulet i samband med att förskolan skulle byggas 2010.

Vid frågor kontakta Monica Johansson, miljöhandläggare samhällsplaneringskontoret
0380-51 83 19.