Kontakta oss
frågor, felanmälan
Sök evenemang
i Nässjö kommun
toggle right column

Så här görs en detaljplan

Det tar cirka ett år att arbeta fram en detaljplan med så kallat utökat förfarande. Processen vid så kallat standardförfarande är något kortare och kan användas då planförslaget är förenligt med översiktsplanen, är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten. Här nedan beskrivs de olika stegen som leder fram till en laga kraft-vunnen detaljplan vid utökat förfarande.

Start

Det är samhällsplaneringsnämnden som fattar beslut om att en ny detaljplan ska upprättas. Bakgrunden kan vara en beställning från fastighetsägaren eller ett politiskt initiativ. Och det är vi på samhällsplaneringskontoret som arbetar fram detaljplanen på uppdrag av nämnden. Om det finns behov upprättar vi först ett så kallat planprogram. Därefter tar vi fram ett första förslag till detaljplan.

Samråd

Planförslaget samråds med alla berörda. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på samhällsplaneringskontoret, på närmaste medborgarkontor och även på kommunens webbplats. Samrådet kungörs i lokaltidningen. I vissa fall anordnar vi ett informations- och samrådsmöte. Samrådstiden är tre - fyra veckor och ger möjlighet till insyn och påverkan. Under den tiden kan alla som har synpunkter på detaljplanen framföra dessa till samhällsplaneringskontoret.
Vi sammanställer och kommenterar de synpunkter som kommit in i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetar vi detaljplanen med utgångspunkt från de inkomna synpunkterna.

Granskning

Vi håller detaljplanen tillgänglig för granskning på samhällsplaneringskontoret och på kommunens webbplats. Granskningstiden är tre - fyra veckor. Under den tiden kan alla som har återstående synpunkter framföra dessa till samhällsplaneringskontoret.
Vi redovisar inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande och skickar detta till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden beslutar anta detaljplanen. Om den är av stor vikt eller principiell betydelse antar kommunfullmäktige detaljplanen.
Den som senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda underrättas med brev efter antagandet. Dessa har möjlighet att inom tre veckor överklaga beslutet. Tiden räknas från den dag det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla i stadshuset.

Laga kraft

Om ingen överklagar och länsstyrelsen inte heller vill överpröva detaljplanen vinner den laga kraft efter överklagandetidens utgång.

Bild